BD-121128-Aqaba-7515-Bryaninops-natans.-Larson.-1985-[Redeye-goby].jpg
Bryaninops natans. Larson. 1985 - Redeye goby - Aqaba, Jordan, 2012