BD-141012-Komodo-4411-Godiva-sp.jpg
Godiva sp. Macnae. 1954 - Komodo, Indonesia, 2014