BD-111127-Raja-Ampat-5359-Ancylomenes-venustus-(Bruce.-1989).jpg
Ancylomenes venustus (Bruce. 1989) - Raja Ampat, Indonesia, 2011