BD-141012-Komodo-4518-Lipkemenes-lanipes-(Kemp.-1922).jpg
Lipkemenes lanipes (Kemp. 1922) - Komodo, Indonesia, 2014